Curriculum Vitae

 

Constantin BULAC

 

1.   DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI

      Data şi locul naşterii: 5 iunie 1957, Curtea de Argeş, jud. Argeş.

     Studii universitare: 1977 – 1982 Institutul POLITEHNIC Bucureşti, Facultatea de Energetică, ingineri zi, Specializarea Electroenergetică, titlul obţinut: inginer.

      Specializări:                    

·  1992 – 1998 doctorand fără frecvenţă la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea ENERGETICĂ, Catedra de ELECTROENERGETICĂ,  titlul obţinut: doctor inginer în ramura de ştiinţă tehnică, specializarea electroenergetică cu teza “Contribuţii privind stabilitatea de tensiune în sistemele mixte curent alternativ – curent continuu”;       

·  1994 – 1995 Stagiu de cercetare pentru doctorat la Faculté  Polytechnique  de Mons – Belgia, Service des Réseaux Electriques, în calitate de bursier al aceastei universităţi;

·  1999 – 2000 Stagiu la Université de Liège – Belgia, Service Circuits Electriques.

 

Limbi străine cunoscute: franceza şi engleza       

 

2.   EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

      Poziţia actuală:

      Profesor universitar la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra Sisteme Electroenergetice, şeful grupului Sisteme Electroenergetice din cadrul laboratorului Reţele şi Sisteme Electrice, titularul cursurilor:

·        Sisteme electroenergetice – anul IV, specializarea electroenergetică;

·        Teoria şi modelarea sistemelor electroenergetice – anul IV, specializarea ştiinţe aplicate;

·        Reţele electrice – anul IV seria A, specializările CTE şi CNE;

·        Tehnici ale inteligenţei artificiale – anul IV;

·        Sisteme expert – anul V, specializarea ştiinţe aplicate;

·        Structuri de date şi algoritme – anul II;

·        Programe de calcul performante în conducerea SEE – masterat.

Funcţii didactice şi profesionale deţinute:

·        Conferenţiar la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică în perioada octombrie 2001 – octombrie 2005;

·        Şef de lucrări la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică în perioada septembrie 2000 – septembrie 2001;

·        Cercetător ştiinţific şi cadru didactic asociat la Université de Liège – Belgia, Service Circuits Electriques în perioada ianuarie 1999 – august 2000;

·        Şef de lucrări la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică în perioada martie 1994 – decembrie 1998;

·        Asistent la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică în perioada octombrie 1991 – februarie 1994;

·        Inginer principal la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Energetică, Catedra de Electroenergetică în perioada martie 1991-octombrie 1991;

·        Inginer, cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal gradul III la Institutul de Tehnică de Calcul – ICSIT – TCI Bucureşti în perioada octombrie 1984 – februarie 1891;

·        Inginer stagiar la IAMSAT Bucureşti în perioada octombrie 1982 – septembrie 1984.

 

3.   ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

      Activitatea didactică:

§         La Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti:

·        Predare curs la disciplinele: Sisteme electroenergetice, Teoria şi modelarea sistemelor electroenergetice, Reţele electrice, Tehnici ale inteligenţei artificiale, Sisteme expert, Tehnici noi în transportul energiei electrice, Managementul reţelelor electrice de transport şi distribuţie, Metode şi programe de calcul performante  în conducerea SEE, Proiectarea asistată de calculator a reţelelor electrice, Tehnici de programare, Structuri de date şi algoritme;

·        Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiecte la disciplinele: Sisteme electroenergetice, Transportul şi distribuţia energiei electrice, Reţele electrice, Teoria şi modelarea sistemelor electroenergetice, Metode numerice în energetică, Tehnici de programare, Tehnici noi în transportul energiei electrice;

·        Conducere proiecte de diplomă şi disertaţie;

·        Participare în comisii pentru susţinere publică a unor teze de doctorat la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, la Universitatea POLITEHNICA din Timişoara şi la Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi.

·        Participare în comisii pentru examene şi referate de doctorat suţinute în Catedra Electroenergetică, în comisii de examen de licenţă şi disertaţie la Facultatea Energetică.

§         La Université de Liège - Belgia

·        Conducere seminarii şi lucrări de laborator la disciplina Circuits électriques – secţiile de inginerie electrică, electromecanică şi fizică;

·        Membru în comisia pentru susţinerea publică a unei teze de doctorat.

      Activitatea ştiinţifică:     

Activitatea de cercetare ştiinţifică, începută în anul 1984 la ICSIT-TCI şi continuată în cadrul Laboratorului de Reţele şi Sisteme al Catedrei de Electroenergetică, Facultatea de Energetică, precum şi în cadrul celor doua universităţi din Belgia (Faculté Polytechnique de Mons şi Université de Liège),  vizează cu precădere domenii ale sistemelor şi reţelelor electrice, respectiv utilizarea calculatoarelor electronice în analiza şi proiectarea acestora. Principalele domenii de cercetare ştiinţifică abordate sunt:

·        analiza asistată de calculator a regimurilor de funcţionare ale sistemelor electroenergetice

·        stabilitatea sistemelor electroenergetice (în principal stabilitatea de tensiune şi stabilitatea la mici perturbaţii şi stabilitatea tranzitorie);

·        transportul energiei electrice la tensiune continuă;

·        utilizarea dispozitivelor FACTS pentru creşterea performanţelor sistemelor electroenergetice;

·        utilizarea tehnicilor de inteligenţă artificială în transportul şi distribuţia energiei electrice.

      Rezultatele  cercetărilor efectuate au fost materializate prin:

·        publicarea a 5 cărţi de specialitate şi a două capitole în cadrul unor volume colective;

·        publicarea unui număr de peste 60 de articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate sau în volumele unor conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale;

·        participarea la realizarea unui număr de peste 25 contracte de cercetare ştiinţifică derulate fie direct cu parteneri din industria energetică, fie în cadrul programelor naţionale de cercetare ştiinţifică.

      Membru al asociaţiilor profesionale:     

·        membru IEEE şi CIGRE;

·        secretarul IEEE RoPes Chapter Romania;

·        recenzor de specialitate la revistele Energetica şi Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série Électrotechnique et Énergetique ;

·        expert evaluator MENER;

·        membru, în calitate de raportor general şi expert evaluator, în comitetele tehnice ale unor conferinţe.

 

4.   LISTA LUCĂRILOR PUBLICATE

 

Teza de doctorat

Contribuţii privind stabilitatea de tensiune în sistemele mixte curent alternativcurent continuu. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Bucureşti, 1998.

 

Cărţi

1.      Eremia M., Song Y. H., Hatziargyriou N., Buta A., Cârţină Gh., Alexandrescu V., Bulac C. ş.a. – Electric Power Systems, Volume I ELECTRIC NETWORKS, Editura Academiei Române, 2006.

2.      Bulac C., Eremia M. – Dinamica sistemelor electroenergetice, Editura Printech, 2006

3.      Eremia M., Petricică D., Bulac A-I. Bulac C., Triştiu I. – Tehnici de inteligenţă artificială: Concepte şi aplicaţii în sistemele electroenergetice. Editura AGIR, Bucureşti 2001.

4.      Bulac C.Introducere în Turbo C++ şi Borland C, Editura TEORA, Bucureşti 1995.

5.      Eremia M., Crişciu H.,  Ungureanu B., Bulac C.Analiza asistată de calculator a regimurilor sistemelor electroenergetice. Metode. Algoritmi. Aplicaţii. Editura Tehnică, Bucureşti 1985.

 

Capitole publicate în volume colective

1.      Bulac C. New aspects in FACTS applications, capitol în Proceedings of ERASMUS INTENSIVE PROGRAM “Advanced Technologies in Power Systems: FACTS and A.I.”, Volume 1, Part Three – FACTS Devices, University POLITEHNICA of Bucharest, 27 May – 7 June, Editura BREN, 2002.

2.      Eremia M., Bulac C.State of-the-art in FACTS Devices, capitol în Proceedings of ERASMUS INTENSIVE PROGRAM “Advanced Technologies in Power Systems: FACTS and A.I.”, Volume 3, Part Two – FACTS Devices, University POLITEHNICA of Bucharest, 26 May – 6 June 2003, Editura BREN, 2003.

 

Articole publicate în reviste de specialitate

1.       E. Potolea, M. Eremia, C. Bulac, D. Bică – Regimul permanent şi stabilitatea sistemului electroenergetic. Revista Energetica anul 52, nr. 3/2004.

2.       Bulac C., Eremia M., Ştefănescu V., Vergoti S. – Evaluarea şi prevenirea instabilităţii de tensiune în sistemele electroenergetice: programul STABTEN, Revista Energetica, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 2003.

3.       Bulac C., Eremia M., Triştiu I. – Modele statice şi dinamice ale dispozitivelor FACTS, Revista Energetica Vol. 50, Nr.3, 2002.

4.       Bulac A.I., Eremia M., Bulac C. – Identificarea problemelor de tensiune şi controlul U – Q cu ajutorul arborilor de decizie. Revista Energetica, No. 11, Dec. 2001.

5.       Radu D., Eremia M., Bulac C.Amortizarea oscilaţiilor de putere şi tensiune în sistemele electroenergetice utilizând STATCOM. Revista Energetica, No. 11, Dec. 2001.

6.       Bulac C., Eremia M., Bulac A.I., Triştiu I. – Stabilitatea de tensiune în SEE: Fenomen, evaluare şi controlul prin tehnici de inteligenţă artificială. Revista Energetica Nr.2, 1999.

7.       Bulac C., Eremia M., Dumitriu C., Triştiu I. – Influenţa compensatorului static - SVC asupra stabilităţii de tensiune a sistemelor interconectate în asincron printr-o legătură CCIT. Revista Energetica, Nr. 5-6, 1997.

8.       Eremia M., Dumitriu C., Bulac C., Triştiu I. – Dispozitive FACTS. Concepte şi aplicaţii în sistemele electroenergetice.  Revista Energetica,  Nr. 5-6, 1997.

9.       Petricică D., Eremia M., Bulac C., Olaru C.. - Tehnici ale inteligenţei artificiale în controlul şi exploatarea reţelelor electrice. Partea a IV-a Algoritmi genetici: Concepte şi aplicaţii. Revista Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.Nr.9, 1997.

10.   Petricică D., Eremia M., Bulac C., Cristescu M.C. - Tehnici ale inteligenţei artificiale în controlul şi exploatarea reţelelor electrice. Partea a III-a Mulţimi şi logica fuzzy: Concepte şi aplicaţii. Revista Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.Nr.6, 1997.

11.   Triştiu I., Cherkaoui R., Germond A., Eremia M., Bulac C. – Reconfiguration multicritère pour l’optimisation du fonctionnement des réseaux électriques. Revista Energetica, Nr.5, 1996.

12.   Eremia M., Bulac C., Petricică D., Chirvase D., Hârşan M. - Tehnici ale inteligenţei artificiale în controlul şi exploatarea reţelelor electrice. Partea a II-a Reţele neuronale artificiale: Concepte şi aplicaţii. Revista Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.Nr.6-7, 1996.

13.   Eremia M:, Bulac C., Triştiu I., Cristescu M.C., Petricică D. –Tehnici ale inteligenţei artificiale în controlul şi exploatarea reţelelor electrice. Partea I-a Sisteme expert. Revista Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.Nr.5, 1996.

14.   Eremia M., Bulac C., Petricică D., Triştiu I., Udma E. – Computer Aided Education in Power Systems. Australian Journal of Engineering Education, Vol.6, Nr.1, 1995.

15.   Eremia M., Triştiu I., Radu C.,  Bulac C.Metodă euristică de reconfigurare a reţelelor de distribuţie pentru reducerea pierderilor de putere şi energie. Revista Energetica, nr.5, 1995.

16.   Rn15.   Eremia M., Bulac C., Triştiu I.– Regimul permanent al sistemelor electroenergetice cu legături în curent continuu de înaltă tensiune. Revista Energetica, seria B, Nr.4, 1994, pp. 184-193.

17.   Eremia M., Bulac C.Stabilitatea de tensiune în sistemele electroenergetice. Revista Energetica, Nr.2, 1992.

18.   Eremia M., Bulac C.Transient Stability Analysis by REI Equivalents. Buletinul ISPE, Anul 26, Nr.4, 1983.

19.   Eremia M., Bulac C.Simulations des régimes dynamiques des réseaux électriques a l’aide d’équivalents  REI  et ETI.- Modeling, Simulations & Control, A, AMSE Pres, Vol. 13, Nr.4, 1983.

 

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

1.      Erbaşu A., Berizzi A., Eremia M., Bulac C.  –  Implementation studies of  Secondary Voltage Control on the Romanian power grid. IEEE PowerTech 2005 Conference,  June 27-30, 2005, St. Petersburg, Russia, 5.

2.      Triştiu I., Eremia M., Bulac C., Toma L. – Optimal Location of Dispersed Generators for Reliability Improvement of Distribution Networks. CIGRE Symposium, Athens Greece, 13 – 16 April 2005.

3.      Erbaşu A., Bulac C., Vlad M. - Perspective ale reglajului secundar de tensiune în România. Conferinţa Internaţională Energie Mediu – CIEM, Bucureşti 2005.

4.      Triştiu I., Eremia M., Bulac C., Toma L. –  Influenţa introducerii generării distribuite asupra pierderilor de putere în reţelele electrice de distribuţie. Conferinţa Internaţională Energie Mediu – CIEM, Bucureşti 2005.

5.      Toma L., Bulac C., Triştiu I. - Aspecte privind modelarea pieţei spot şi a serviciilor de sistem. Conferinţa Internaţională Energie Mediu – CIEM, Bucureşti 2005.

6.      Bulac C., Eremia M., Triştiu I., Toma L. – STABTEN: A Practical tool for fast voltage stability assessment of power systems. MedPower’04, 4th Mediterranean Conference on power generation, transmission and distribution, November 14 – 17 2004, Lemesos, Cyprus.

7.      Bulac A.I., Bulac C., M. Eremia, L. Toma – O metodă îmbunătăţită de implementare a sistemelor de învăţare automată pentru analiza stabilităţii de tensiune a sistemelor electroenergetice. Simpozionul internaţional SIAE04, Galaţi , 29 – 30 septembrie 2004.

8.      Bulac C., Eremia M., Erbaşu A. – Evaluarea stabilităţii de tensiune în SEE folosind tehnica analizei modale, Conferinţa Internaţională Energie-Mediu, Bucureşti, 22-25 octombrie 2003.

9.      Toma L., Eremia M., Bulac C., Trecat J. – Managementul congestiilor in condiţiile pieţei de energie electrică, Conferinţa Internaţională Energie-Mediu, Bucureşti, 22-25 octombrie 2003.

10.  Eremia M., Bulac C. – Stabilitatea de tensiune şi utilizarea dispozitivelor FACTS în creşterea performanţelor sistemelor electroenergetice, PSC 2003, Timişoara, 6-7 noiembrie 2003.

11.  Bulac C., Eremia M., Balaurescu R., Ştefănescu V. – Load Flow Management in the Interconnected Power Systems using UPFC Devices, IEEE PowerTech 2003, 23-26 iunie, 2003, Bologna.

12.  Bulac C., Eremia M., Bulac A.I., Conecini I. – Voltage Security Assessment in the Context of Electricity Market, 3rd Balkan Power Conference, Bucureşti, 11-13, iunie 2003.

13.  Bulac A.I., Eremia M., Bulac C., Hatziargyriou N. – Artificial Intelligence Techniques for Voltage Stability Assessment: A Comparative Study Proc.of 3rd Mediterranean Conference MedPower, Athens, 2002.

14.  Ulmeanu A.P., Ionescu D.C., Dascălu D., Bulac C., Eremia M. – Towards a Competitive Energy Market: Efficient Computational Techniques for Composite Systems Reliability assessment. CIGRE 2002 Sesion, , Paris , 25 – 30 August 2002.

15.  Bulac C., Eremia M., Balaurescu R., Ştefănescu V. – Load Flow Management in the Interconnected Power Systems Using FACTS Devices, Proceedings of the National Energy Conference – FOREN 2002, Neptun, 9-13 iunie, 2002.

16.  Roth A., Ruiz-Vega D.,  Ernst D., Bulac C., Pavella M. and Andersson G. – An Approach to Modal Analysis of Power System Angle Stability.  IEEE Powertech 2001 Conference, Porto, Portugal, Sept. 10 – 13, 2001.

17.  Bulac A.I., Eremia M., Bulac C.Decision Trees for Voltage Stability Analysis. ISAP 2001, Budapest, Hungary, 17 – 21 June 2001.

18.  Triştiu I., Eremia M., Ulmeanu P., Bulac C., Bulac A.I., Mazilu G. – Un nouveau mode d’aborder la reconfiguration des réseaux de distribution urbaine. CIGRE, Black Sea El – Net Regional Meeting, 10 – 14 June 2001, Suceava.

19.  Eremia M., Bulac C., Bulac A.I., Triştiu I., Trecat J. -  Voltage Stability in Power System: Assessment  and Control by Artificial Intelligence Techniques. Session - 2000 CIGRE, Paris, September 2000.

20.  Ruiz-Vega D., Ernst D., Bulac C., Pavella M., Sobajic D., Hirsch P. – Preventive Countermeasures for Transient Stability – Constrained Power Systems. Proceedings of the VII Symposium of Specialists in Operational and Expansion Planning, Curitiba-Parana, Brazil, 21-26 May 2000.

21.  Bulac C., Eremia M., Bulac A.I., Hurdubeţiu S., Triştiu I., Petricică D. - Reactive Power-Voltage Control Expert System in Power-System. Proceedings of the National Energy Conference, Neptun, 14-18 iunie, 1998.

22.  Trecat J., Bulac C., Eremia M., Triştiu I. – La modelisation des strategies de contrôle d’une liaison en courant continu dans le calcul du régime permanent. Proceedings of International Symposium Very High Voltage Networks, Sibiu Romania, 31 May – 2 June 1995.

23.  Trecat J., Bulac C., Eremia M., Triştiu I. – L’impact des modèles de charge dans l’analyse de la stabilité tension. Proceedings of International Symposium Very High Voltage Networks, Sibiu Romania, 31 May – 2 June 1995.

24.  Eremia M., Trecat J., Petroi C., Bulac C. – Expert System for U-Q Control in Power Systems. Proceedings of International Symposium Very High Voltage Networks, Sibiu Romania, 31 May – 2 June 1995.

25.  Trecat J., Eremia M., Bulac C., Triştiu I.Control Areas for Voltage Stability Study. Proceedings of the National Energy Conference, Neptun, Romania, 13-16 iunie 1994.

26.  Eremia M., Udma E.,  Triştiu I., Bulac C. – Computer Aided Design of Distribution Networks. Proceedings of the International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bucarest Romania September 1993.

27.  Eremia M., Bulac C., Triştiu I., Dumitriu C., Petricică D. – Computer Aided Education in Power Systems. Proceedings of the 2end East West Congress on Engineering Education, Lotz Poland, 20-24 September 1993.

28.  Trecat J., Eremia M., Bulac C., Bălan Gh. – Voltage stability Evaluation Indices.  Proceedings of the IEEE NTUA Joint International Power Conference, Athens Power TECH APT’93, Athens Greece, September 5-9, 1993.

29.  Trecat J., Eremia M., Bulac C. – Static and Dynamic Aspects of the Voltage Stability Evaluations Indices. National Energy Conference, Neptun, Romania, June 15-18, 1992.

30.  Eremia M., Bulac C., Triştiu I., Bălan Gh. – Etude de la stabilité transitoire par la théorie des catastrophes. National Energy Conference, Neptun, Romania, June 15-18, 1992.

31.  Cosma M., Chiriac V., Bulac C., Teodosiu G. – A CAD System for geological activities. International Conference on CAD and CG, Beijing – China, august 1989.

32.  Moldoveanu F., Popescu C., Cosma M., Bulac C. – Asupra implementării funcţiilor de intrare GKS. A 7-a Conferinţă de sisteme automate şi informaţionale în industrie cu participare internaţională SAII7, Bucureşti, 27-30 mai 1987.

33.  Eremia M., Bulac A., Bulac C., Crişciu H. Simulations des régimes transitoires de systèmes electroenergetiques a l’aide d’équivalents dynamiques. Second IASTED International Symposium Applied Modelling an Simulation – AMS’82, Paris June 29 – July 3, 1982.

 

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

1.       Bulac A.I., Eremia M., Bulac C., Triştiu I. – Identificarea problemelor de tensiune ale unui sistem electroenergetic cu ajutorul arborilor de decizie. Sesiunea jubiliară 50 de ani de învăţământ energetic în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Bucureşti, 2000.

2.       Bulac A.I., Eremia M., Bulac C. – Backpropagation Neural Networks for Voltage Stability Assessment. Electrical Power Engineering Conference, Iaşi 1999.

3.       Triştiu I., Eremia M., Bulac A.I., Bulac C. – Asistent operator în exploatarea reţelelor electrice de distribuţie pe bază de sistem expert. Simpozionul SIAE’98, Galaţi 1998.

4.       Bulac A.I., Eremia M., Bulac C., Triştiu I. - Analiza stabilităţii de tensiune a sistemelor electroenergetice folosind tehnica arborilor de decizie. Simpozionul SIAE’98 29-35.

5.       Bulac C., Eremia M., Triştiu I. – Controlul stabilităţii de tensiune în planificarea şi exploatarea sistemelor electroenergetice. Simpozionul de informatică în energetică, Suceava, 1996.

6.       Eremia M., Radu C., Triştiu I.,  Bulac C. – Reconfigurarea reţelelor de distribuţie pentru reducerea pierderilor de putere. Simpozionul Naţional al Reţelelor electrice, Suceava, 1994.

7.       Eremia M., Bulac C., Dumitriu C., Triştiu I. – Mijloace de studiu a stabilităţii de tensiune în sistemele electroenergetice. Al III-lea Simpozion – Optimizarea dezvoltării şi exploatării instalaţiilor energetice, Iaşi, 1991.

8.       Eremia M., Bulac C. – Prevenirea instabilităţii de tensiune în sistemul energetic. Conferinţa Naţională de Energetică, Bucureşti, 1989.

9.       Eremia M., Bulac C. – Evaluarea stabilităţii de tensiune în sistemul energetic pe baza unor indicatori de sensibilitate. Simpozionul Naţional de Reţele Electrice, Cluj-Napoca, 1988.

10.   Eremia M., Bulac C. – Utilizarea echivalenţilor dinamici REI-Dimo şi ETI în studiul stabilităţii tranzitorii. Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, mai 1986, pp. 35-46.

11.   Eremia M., Bulac C. – Utilizarea metodei Newton decuplată în cadrul programelor de zonare şi identificare a generatoarelor coerente. Conferinţa Naţională de Energetică, Bucureşti, 1983.

12.   Eremia M., Bulac C., Bulac A., Crişciu H. –  Echivalenţi dinamici în studiul stabilităţii tranzitorii a sistemelor electroenergetice vaste. Conferinţa Naţională de Electrotehnică şi Electroenergetică. Timişoara,1982.

 

Contracte de cercetare ştiinţifică

1.      Program de calcul pentru evaluarea stabilităţii de tensiune a SEN. Contract de cercetare ştiinţifică  cu C.N.  TRANSELECTRICA S.A.

2.      Analiza stabilităţii de tensiune în SEN cu ajutorul tehnicilor de I.A. (Arbori de decizie şi Reţele Neuronale). Contract de cercetare ştiinţifică cu C.N.  TRANSELECTRICA S.A.

  1. Stabilitatea de tensiune în SEE:  Indicatori de evaluare şi  mijloace de reglaj  U-Q folosind tehnici ale inteligenţei artificiale. Contract de cercetare  cu TRANSELECTRICA S.A.
  2. Influenţe ale producţiei de energie electrică distribuită asupra reţelelor electrice de distribuţie. Analiză şi studiu de caz. Contract de cercetare ştiinţifică cu S.C. ELECTRICA S.A.
  3. Managementul exploatării reţelelor de electrice de distribuţie: concepte şi soluţii moderne. Contract de cercetare ştiinţifică cu ELECTRICA S.A.

6.      Indicatori de evaluare a stabilităţii sistemelor electroenergetice. Metode şi tehnici de inteligenţă artificială. Contract de cercetare – dezvoltare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

7.      Dezvoltarea de tehnici avansate în sistemele electroenergetice restructurate şi interconectate. Grant de cercetare – dezvoltare cu AMCSIT, Programul RELANSIN.

8.      Cercetări privind dezvoltarea durabilă a sistemelor electroenergetice în contextul introducerii pieţei de energie şi a generării distribuite. Grant de cercetare ştiinţifică cu AMCSIT, Programul RELANSIN;

9.      Modele pentru programe de calcul a regimurilor sistemelor electroenergetice în care există dispozitive FACTS. Contract de cercetare – dezvoltare  cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;

  1. Sistem expert şi modele pentru controlul U-Q şi stabilitatea de tensiune. Tema A7: Evaluarea şi controlul stabilităţii de tensiune cu ajutorul sistemului EXPERTUQ. Testare şi validare într-un dispecerat de reţele electrice. Contract de cercetare – dezvoltare cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;

11.  Sistem expert şi modele pentru controlul tensiune putere reactivă şi stabilitatea de tensiune. Contract de cercetare ştiinţifică cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;

12.  Asigurarea calităţii energiei electrice prin introducerea sistemelor de control inteligent în reglajul tensiune ‑ putere reactivă. Contract de cercetare ştiinţifică cu ICEMENRG Bucureşti.

13.  Creşterea siguranţei în funcţionarea sistemului electroenergetic prin introducerea legăturilor în curent continuu. Contract de cercetare ştiinţifică cu Ministerul Învăţământului.

14.  Reglajul ierarhizat al tensiunii-puterii reactive în SEE. Metode şi mijloace de realizare a reglajului secundar. Contract de cercetare – dezvoltare  cu ANSTI;

15.  Analiza stabilităţii de tensiune în SEE: asistent operator bazat pe tehnica arborilor de decizie. Grant de cercetare ştiinţifică cu CNCSU;

16.  Metode avansate în exploatarea reţelelor electrice de distribuţie. Contract de cercetare ştiinţifică cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

 

 

 

           

Top