RETELE ELECTRICE I (2 C + 2 Aplicatii)

 

 DOWNLOAD : Retele electrice - note de curs

1. Seria de predare: Energetica, anul IV B – EE si ICPE.

 

2. Titulari:    Curs         -  Prof. dr. ing. Mircea Eremia

                     Aplicatii     - Conf. dr. ing. Ion Tristiu

                                         S.L. drd. ing. Lucian Toma

 

3. Obiective:

Cursul are ca scop, pe de o parte iniţierea şi pe altă parte dezvoltarea cunoştinţelor viitorului specialist în domeniul proiectării şi exploatării sigure şi economice a reţelelor de distribuţie a energiei electrice. Abordarea acestor probleme se face în contextul preocupărilor de modernizare, sistematizare şi protecţie a mediului înconjurător, de reducere a consumurilor tehnologice şi introducere a deregularizării industriei energetice, din perspectiva funcţionării interconectate cu UCTE şi a pieţei de energie. În acest sens, pe lângă schemele de conexiuni se tratează şi dimensionarea reţelelor electrice, calculul electric al reţelelor de distribuţie radiale şi buclate (inclusiv regimul permanent). De asemenea, se prezintă metode şi mijloace de reglaj a tensiunii şi reducere a pierderilor de putere şi energie.
    Aplicaţiile sunt menite să ajute studentul să pună în aplicare noţiunile teoretice dobândite la curs. Aplicaţiile constau într-o diversitate de activităţi (efectuarea de măsurători în laborator, simulări cu ajutorul unor programe de calcul specializate şi realizarea unui proiect) prin care studentul să dobândească abilităţi care să îl ajute să se adapteze ulterior oricărui loc de muncă. Pentru a dezvolta spiritul de echipă proiectul se elaborează de echipe formate din 3 studenţi, condusă de un manager desemnat de membrii acesteia. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de specialitate se încurajează deprinderea unor abilităţi precum: definirea planului de activitate a unui proiect, consultarea literaturii de specialitate, interpretarea rezultatelor obţinute, alegerea unei soluţii pe criterii tehnico-economice etc.

 

4. Continutul cursului

 

Conţinutul

Nr.ore

1. Stadiul actual al dezvoltării reţelelor electrice în lume şi în România

1.1.   Rolul şi locul reţelelor electrice în societatea modernă;

1.2.   Implicaţiile deregularizării industriei energetice, apariţiei pieţei de energie şi a surselor distribuite asupra dezvoltării reţelelor electrice.

1.3.   Stadiul actual al reţelelor electrice de transport şi distribuţie din România. Tendinţe în consumul şi producţia de energie electrică;

1.4.   Interconectarea   în   sincron   sau   asincron a sistemelor electroenergetice. Interconectarea SEN cu UCTE şi sistemele vecine;

4

2. Clasificarea şi arhitectura reţelelor electrice de transport şi distribuţie

2.1.   Clasificarea reţelelor electrice;

2.2.   Arhitectura reţelelor electrice;

2.3.   Comparaţie între tipurile de arhitecturi: avantaje şi dezavantaje.

3

3. Parametrii şi schemele echivalente ale liniilor electrice şi transformatoarelor

3.1.   Parametrii liniilor electrice şi schemele echivalente;

3.2.   Parametrii transformatoarelor şi schemele echivalente;

3.3.   Relaţii între tensiuni şi curenţi: construirea matricei admitanţelor nodale pentru linii şi transformatoare.

6

4. Calculul electric al reţelelor radiale scurte, de medie şi joasă tensiune

4.1.    Diagrama fazorială fundamentală a căderilor de tensiune pentru sisteme trifazate;

4.2.    Dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie pe baza unor criterii tehnice şi economice: cădere de tensiune maximă admisibilă (s=ct., j=ct.), curent maxim admisibil, secţiune economică;

4.3.    Calculul pierderilor de putere şi energie electrică şi posibilităţi de reducere.

6

5. Calculul electric al reţelelor simplu şi complex buclate

5.1.    Funcţionarea unei reţele electrice alimentată de la două capete;

5.2.    Calculul electric al reţelelor complex buclate: metoda transfigurării, circulaţia de putere activă şi reactivă prin linii şi transformatoare şi ecuaţiile bilanţurilor de puteri;

5.3.    Modelul matematic al regimului permanent şi rezolvarea prin metoda Seidel-Gauss.

6

6. Reglajul tensiunii în reţelele de distribuţie

6.1. Metode de reglaj;

6.2.  Mijloace de reglaj: ploturile transformatoarelor; bateriile cu condensatoare, dispozitivul SVC.

 

 

5. Bibliografie:

5.1.          Poeata Al, Arie A.A., Crişan O., Eremia M., Alexandrescu V., Buta A. – Transportul şi distribuţia energiei electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

5.2.          Eremia M., Crişciu H., Ungureanu B., Bulac C. – Analiza asistată de calculator a regimurilor sistemelor electroenergetice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1985.

5.3.          Balaurescu I., Eremia M. – Îmbunătăţirea factorului de putere, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.

5.4.          Eremia M., Dumitriu C.,  Bulac C., Triştiu I., Toma L., ş.a. – Îndrumar de laborator: Transportul şi Distribuţia energiei electrice (Manuscris existent în format electronic).

5.5.          Eremia M., Trecat J., Germond A. – Réseaux électriques. Aspects actuels, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.

5.6.          Eremia M., Song Y.H., Hatziargyriou N., et. al – Electric Power Systems. Vol. I. Electric Networks, Editura Academiei Române, 2006.

5.7.          Iacobescu Gh., Iordanescu I. ş.a. – Reţele electrice. Probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

5.8.          Rucăreanu C., ş.a. – Linii electrice aeriene şi subterane, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.

5.9.          NTE 003/04/00: Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, 2000.

5.10.      NTE 401/03/00: Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 - 110 kV, 2000.

5.11.      NTE 401/03/00: Buhuş P., Comănescu Gh. – Normativ 3.RE-Ip51/2-93: Instrucţiuni privind stabilirea puterilor nominale economice pentru transformatoarele din posturi, 1993.

 

Top